White Althea-Black Swallowtail
White Althea-Black SwallowtailIndex by Flower | Index by Butterfly | Photo Gallery